ALGEMENE VOORWAARDEN

DEZE VOORWAARDEN MAKEN DEEL UIT VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ROZAL ZONWERINGEN GEDEPONEERD D.D. 29-09-2009 ONDER DEPOTNR. 197/2009 WELKE U OP EERSTE VERZOEK KOSTELOOS TER HAND WORDEN GESTELD.

Garantievoorwaarden

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk na uitvoering van de opdracht mogelijk.

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3 Opdrachtgever zal voor onderzoek van een klacht alle mogelijke mede werking verlenen, om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Rozal Zonweringen niet, met name zal Rozal Zonweringen in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.6 Gebreken aan een kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.7 Op geleverde goederen is Rozal Zonweringen nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Rozal Zonweringen verstrekte garantie, indien de garantie van de fabrikant gerechtigd is komen demontage en montage voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Rozal Zonweringen zal nimmer garantie verstrekken op reparaties, alle andere garantiebepalingen zal Rozal Zonweringen in zijn offerte en/of opdrachtbevestiging vermelden.

7.8 Indien Rozal Zonweringen een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Rozal Zonweringen de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

7.9 Rozal Zonweringen is nimmer gehouden na schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, garantie te verstrekken op goederen c.q. werkzaamheden bij reparaties aan goederen die door derden zijn geleverd, geplaatst en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen.

7.10 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Rozal Zonweringen geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

7.11 Bij alleen levering is opdrachtgever c.q. derde verplicht het geleverde in ontvangst te nemen en te controleren met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

7.12 Restpartijen worden niet retour genomen, tenzij anders is overeengekomen.

7.13 Bij berekening en bestelling van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.

7.14 Uitsluitingen van garanties De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door: • onjuist onderhoud; • onjuist gebruik; • moedwillige nalatigheid; • Indien de bijgeleverde instructies niet stipt worden nageleefd c.q. uitgevoerd • normale slijtage aan het geleverde door dagelijks gebruik; • verkleuring aan het geleverde tengevolge van de inwerking van licht; • brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak; • abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën; • zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water; • buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat; • gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

7.15 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

Betalingen

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Rozal Zonweringen daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht(8) dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan acht(8) dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Rozal Zonweringen moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderdenvijfentwintig Euro).

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Rozal Zonweringen doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Rozal Zonweringen de uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Rozal Zonweringen cederen. Opdrachtgever verleent Rozal Zonweringen reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de ingezonden werkrapporten.

10.7 Indien een termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop Rozal Zonweringen de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Rozal Zonweringen gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Rozal Zonweringen op vergoeding van kosten en schaden, volgens sub 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.